MR van basisschool De Triangel Gulpencontact MR: mr.bstriangel.gulpen@gmail.com
 
Wat is de MR?
  • De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk formeel overlegorgaan binnen Basisschool de Triangel.
  • In onze MR zitten drie ouders van leerlingen en drie leerkrachten die meepraten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school.
  • De MR is vooral een adviserend orgaan. Over sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht. Besluiten worden genomen bij meerderheid en elke stem weegt even zwaar.
Wat wordt besproken in de MR?
  • Onderwerpen die elk jaar op de agenda van de MR staan zijn o.a. de begroting (inclusief jaarverslag, ouderbijdrage en verantwoording financiën OuderVereniging), veiligheid op school, vakantierooster, buitenschoolse opvang, samenstelling formatie leerkrachten, schoolplan, schoolgids, (nieuwe) lesmethoden en digitalisering. 

Hoe vaak komt de MR bij elkaar?
  • Dat verschilt per jaar. Het is ongeveer 4-6 keer per schooljaar. De data worden in overleg vastgesteld. Een MR vergadering begint om 19.30 en duurt tot 21.30 uur.
     
MR-lid
  • Een MR-lid maakt 3 jaar deel uit van de MR. Daarna kan hij/zij zich weer verkiesbaar stellen
  De huidige MR:
 
Oudergeleding Personeelsgeleding
Esther van Venrooij ( voorzitter) Karen Höwel ( secretaris)
Vincent Alberts Jacqueline Bost    
Michel Bormans Jenny Kikken
 
Vaste gast: Jos Vandewall.