Schooladviescommissie van basisschool De Triangel Gulpen

SAC basisschool de Triangel

Bij de Stichting INNOVO kan aan iedere school een Schooladviescommissie (SAC) verbonden zijn. 
De leden van de SAC zijn ouders van onze school. De bevoegdheden van de SAC zijn: 
gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeur over alle zaken die op de school betrekking hebben. 

De directeur legt een beleidsvoornemen voor advies voor aan de SAC. Deze wordt daarmee geïnformeerd over de plannen van de directeur. De directeur kan in een vroegtijdig stadium de standpunten van de commissieleden peilen en gebruik maken van eventuele suggesties. De directeur informeert de SAC over het uiteindelijke beleidsvoorstel. Indien het advies niet wordt overgenomen, geeft de directeur gemotiveerd aan waarom het advies niet is opgevolgd. Vervolgens neemt de directeur een principebesluit en legt dit voor aan de Medezeggenschapsraad. Hij volgt daarmee de formele inspraakprocedure. De adviesonderwerpen kunnen o.a. betrekking hebben op de inhoud en de organisatie van het onderwijs, personele inzet, 
bestemming van geldmiddelen, huisvesting en schoolplein, schoolgids, schoolplan. Gezien het uitgebreide werkgebied van deze commissie wordt van de kandidaten een grote betrokkenheid met de school, integriteit en eventuele deskundigheid verwacht. Het aantal leden moet minimaal 3 zijn. De zittingsperiode is 4 jaar. Om de 2 jaar treedt de helft van het aantal leden volgens een opgesteld schema af. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar.