Welkom op de website van basisschool De Triangel Gulpen

Wij vinden een goed pedagogisch klimaat erg belangrijk. De basis hiervoor wordt gelegd door een optimale samenwerking met ouders, bestuur en natuurlijk de kinderen. De leerlingen komen graag naar school, ze voelen zich prettig en veilig.
Een belangrijke basis om het leren te bevorderen. Goed met elkaar omgaan, tolerantie en respect voor elkaar hebben
staat hoog in ons vaandel.

De Triangel werkt met het leerstof-jaarklassensysteem.
De moderne methodieken kennen allemaal een gedeelte basisstof, herhaling en verrijking.Het zorgsysteem binnen onze school biedt extra zorg aan de leerlingen die dat nodig hebben.


Onze missie: samen lerend onderweg
 

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor schoolsucces is een goede samenwerking tussen kinderen, ouders en school. De TRIANGEL (=DRIEHOEK) is daarvan het symbool. Deze triangel treft u ook weer aan in het nieuwe logo. Een triangel met drie kinderen, waarvan er één een aanwijsstok omhoog houdt. De Triangel is een onderdeel van De Kindercirkel. Samenwerken is en blijft een belangrijk speerpunt binnen onze school. Het samenwerken met ouders hebben we opnieuw opgepakt middels het instellen van een communicatiewerkgroep. Daarnaast hebben we een aantal adviezen en tips gekregen vanuit de resultaten, 
die voortkomen uit de enquête die alle ouders invullen konden met betrekking tot ouderbetrokkenheid. Ook bij deze resultaten stond aangegeven hoeveel waarde de ouders hechten aan het verkrijgen van informatie. 
Samenwerking met de ouders/verzorgers van de leerlingen staat ook genoemd in de visie van INNOVO. 
De kern van de missie van onze stichting INNOVO is het aanbieden van goed onderwijs. 
 
Wij willen dat uw kinderen leren. Leren hoe te leren. Wij willen dat uw kind(eren) elke dag met plezier naar school gaat(n). Wij werken daarom aan een goede sfeer in de groepen. Ons grootste doel is om uit uw kind te halen wat erin zit. De talenten te ontdekken. U als ouder kunnen we daarbij niet missen. 
 
Een goede samenwerking tussen kinderen, ouders, personeel, directie, schooladviescommissie, medezeggenschapsraad en de oudervereniging vormt de basis voor een goed schoolklimaat. Verder stellen wij ons kwetsbaar op en brengen - daar waar nodig - verbeteringen aan.

De Triangel is een school waar de kinderen graag naar toe komen om zich vaardigheden/ houdingen eigen te maken en kennis/inzicht op te doen. Naast geborgenheid, veiligheid en bevordering van sociale contacten zijn structuur, ordelijkheid en erkenning van verschillen tussen mensen kenmerken van ons schoolklimaat. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen brengen respect op voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. Onze school geeft kinderen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze leren om zelfstandig, zelfverantwoordelijk, creatief en kritisch te leven. Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe 
onderwijskundige ideeën toe en heeft zorg voor alle kinderen. Heel belangrijk vinden we de pedagogische sfeer binnen de school. Leerlingen worden aangesproken door de eigen leerkrachten, maar ook door de andere leerkrachten. We bouwen aan het vertrouwen tussen leerkracht en leerling. We vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot persoonlijkheden, die niet gehinderd worden door emotionele belemmeringen. Het kind krijgt zelfvertrouwen gebaseerd op een positief zelfbeeld en leert rekening te houden en samen te werken met anderen, initiatieven te nemen, maar ook leiding te volgen. We steken energie in het belonen van gewenst gedrag en keuren ongewenst gedrag af.

Al met al kunnen we zeggen dat we veel waarde hechten aan een goede samenwerking. Daarnaast hechten we veel waarde aan: 
- zelfvertrouwen opbouwen en met plezier naar school gaan; 
- zelfstandigheid bevorderen; 
- goed contact met de leerkracht en de andere kinderen; 
- een goede open sfeer op school; 
- leren zelf verantwoordelijk te zijn voor je keuzes.

Samenwerken met sbo Bernardus: 
 
Afgelopen schooljaar hebben we samen met sbo Bernardus één collectieve ambitie opgesteld. In deze ambitie geven we aan waar beide teams de komende vier schooljaren aan werken. Samen benoemden we 6 aandachtspunten: 
1. Het kind en de leerkracht centraal op het podium in het veilige en vertrouwde kindcentrum. 
2. Het kind toont zijn talenten en kwaliteiten op het podium. 
3. Het kind is eigenaar van zijn leerproces. 
4. Het kind is creatief in denken en doen. 
5. Het kind is digitaal geletterd en mediawijs. 
6. Het kind leert en werkt samen en dat biedt veel kansen. 
 
Beide teams hebben zich voorgenomen om bovengenoemde punten uit werken. De leergroepen, samengesteld uit groepsleerkrachten, deskundigen, zijn verantwoordelijk voor het proces in deze. Zij bewaken het proces en ondersteunen daar waar nodig. Daar waar we elkaar kunnen ontmoeten, willen we dat met beide handen vastpakken. Voor de opening van ons gebouw hebben de leerlingen van beide scholen intensief samengewerkt. Dat willen we opnieuw oppakken. Samen een thema uitwerken. Samen creatief in samengestelde groepen aan de slag. 
 
Jos Vandewall, directeur basisschool De Triangel Gulpen 
e-mail: jos.vandewall@innovo.nl